سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز جهانی اهل البیت (ع)  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه  
پژوهشگر 
 
 
پژوهشی